Projekt "Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie"

Projekt

Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie

Rekrutacja

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych następuje w Biurze Projektu, a także pocztą tradycjną i e-mail.

Biuro Projektu:
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice

Godziny pracy:
dni robocze, 08.00 – 16.00

Kontakt:
Anna Lesz
nr tel. +48 609 090 609,
tel./fax: + 48 32 20 08 314,
e-mail: biuro@keystone.com.pl

Projekt skierowany jest do 250 osób dorosłych, które pracują, pozostają bez zatrudnienia, uczą się lub mieszkają na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, będących właścicielami lub wspólnikami przedsiębiorstw.

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • osoby posiadające co najmniej 1 dziecko do lat 6 (5 pkt.)
 • osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowaniem dziecka – (5 pkt.)
 • osoby w wieku 50+ – (5 pkt.)
 • osoby w wieku do 25 lat – (5 pkt.)
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie – (5 pkt.)

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie oraz po weryfikacji Kandydat/Kandydatka zostanie wpisany/na na listę rekrutacyjną na podstawie uzyskanych punktów (im więcej punktów tym wyższe miejsce na liście). W momencie zebrania się grupy tworzona będzie lista rezerwowa, z której dobierane będą osoby w razie rezygnacji uczestników.
 2. Przy selekcji Kandydatów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą punktów.
 3. O wynikach rekrutacji Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (pod warunkiem posiadania adresu e-mail), telefonicznie, osobiście, bądź listownie.
 4. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w wyznaczonym terminie w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz pozostałych wymaganych oświadczeń związanych z udziałem w Projekcie, zostanie przeniesiona na listę rezerwową. (Na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej).
 5. W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Organizator będzie kontaktował się z osobami z listy rezerwowej.
 6. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy o udziale w projekcie oraz deklaracji uczestnictwa.

INFORMACJE   /   ZGŁOSZENIA


Keystone Consulting
Keystone Consulting Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15,
40-951 Katowice,
Tel. +48 605 506 777
Tel. +48 609 090 609
Tel/Fax: +48 32 20 08 314
biuro@keystone.com.pl

Projekt „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.